หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
เดิมตำบลลานสักอยู่ในการปกครองของอำเภอบ้านไร่
จ. อุทัยธานี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสัญลักษณ์ของตำบลลานสักคือ ต้นสัก เมื่อเข้าสู่อำเภอลานสักจะเห็นต้นสักริมฝั่งทั้งสองสวยงามมาก
 
 
เทศบาลตำบลลานสัก เป็นเทศบาลแห่งเดียวในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอุทัยธานี และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 57 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 285 กิโลเมตร เทศบาลตำบลลานสักมีเนื้อที่ประมาณ
13 ตารางกิโลเมตรหรือ 8,125 ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
หมู่ที่ 1, 2 และ 4 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 11 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1,9 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
 
 
 
เศรษฐกิจของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดหลักฐาน ทางด้านเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินเนื่องจากเป็น นส.3ก และอยู่ในเขตป่าสงวน การหมุนเวียนเงินทุนมีน้อย อันเนื่อง มาจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรรายได้เฉลี่ยของประชาชน 45,000.-/คน/ปี
 
   
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม ประมาณ 95 % และเป็น พื้นที่น้ำ 5% ของพื้นที ทั้งหมด
ลักษณะทางภูมิอากาศ มี 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มกราคม – เมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม – สิงหาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กันยายน – ธันวาคม
 
 
 
ย่านการค้าเทศบาลตำบลลานสัก ได้แก่บริเวณตลาด ชุมชน ซึ่งมีบริเวณค่อนข้างกว้าง ประกอบด้วยตึกแถว คอนกรีต เรือนแถวไม้ และเพิงแผงลอยจำหน่วยสินค้า ทั่ว ๆ ไปเกือบทุกประเภทนอกจากนั้นเป็นร้านค้าย่อย กระจายอยู่ตลอดแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 
 
  ประชากร ทั้งสิ้น 3,745 คน
  จำนวนครัวเรือน 1,627 ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน 1,879 คน คิดเป็นร้อยละ 50.17
 
หญิง จำนวน 1,866 คน คิดเป็นร้อยละ 49.83
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 288.07 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
  ชุมชนอยู่ดีมีสุข  
ชุมชนบ้านเก่าพัฒนา
  ชุมชนลานสักพัฒนา  
ชุมชนนาไร่เดียว
  ชุมชนคลองชัยพัฒนา