หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? เว็ปไซต์ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
ชาวลานสัก รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก
ประตูสู่มรดกโลกห้วยขาแข้ง
ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ลานสัก
วัดลานสัก
เทศบาลตำบลลานสัก
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลลานสัก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลลานสักยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป  


 
     
 
 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนา
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลลานสัก
สนองราชดำริโดย เทศบาลตำบลลานสัก
 
 
   
   
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566 ) [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 101  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563 ) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 146  
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
แจ้งการโอนงเินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าอบจ.เดือน ตุลาคม [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์นำส่งโปสเตอร์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ความร่วมมือททางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 256465 ด่วนที่สุด [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
สำรวจความประสงค์ขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับนักเรียนพิการ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
แจ้งการโอนเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย(โควิด)เพิ่มเติม [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 64 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 60 
การประชุมชี้เเจงเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการบันทึกและการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ด่วนที่สุด [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
 
 
อบต.น้ำซึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึ​ม​ เรื่อง​ ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซ [ 22 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.อุทัยเก่า มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งสำหรับผู้กักกันตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.คอกควาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อบัตรเล [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำซึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ทัพทัน ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองไผ่ นายก อบต.หนองไผ่ ลงพื้นที่ มอบปฏิทินให้กับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลหน [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
ทต.ทัพทัน มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัว [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองไผ่ อบต.หนองไผ่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ต [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งนางาม อบรมการจัดสัมมนาเวทีให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงานด้านพลังงานชุ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ทุ่งนางาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากสถานประกอบการลานมัน หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.หาดทนง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำห [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.หาดทนง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 ผัก นานาชนิด ปลอดสารพิษ 100%

ประตูสู่ห้วยขาแข้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบพระคุณท่านนายอำเภอค่ะที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อ (22 ธ.ค. 2564)    อ่าน 92  ตอบ 2  
ตามหาพ่อค่ะ (27 ก.ย. 2564)    อ่าน 954  ตอบ 4  
สอบถามเขตพื้นที่ในการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยฯ (24 พ.ค. 2564)    อ่าน 224  ตอบ 1  
 
 
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลลานสัก
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
   
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-537-300
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.ลานสัก

facebook
ทต.ลานสัก
ทต.ลานสัก