หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
ชาวลานสัก รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก
ประตูสู่มรดกโลกห้วยขาแข้ง
ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ลานสัก
วัดลานสัก
เทศบาลตำบลลานสัก
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลลานสัก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลลานสักยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป  


 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. เพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 131 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 2 เพิ่มเติม [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเบิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) (ด่วนที่สุด) [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ด่วนที่สุด) [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
การดำเนินคดีสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโึควิด 19  [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยเเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน (บูรณาการการเเก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 83 
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 98 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) เดือนมีนาคม 2563 (ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 86 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 92 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพะกาิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน  [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 69 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้าง/ลานกีฬา [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 111 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี DLTV  [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 120 
 
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1015  [ 30 มี.ค. 2563 ]
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1792  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1010  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1007  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1008  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.2/ว1006  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4937-4948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4746-4821 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4670-4745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/5025-5100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/4949-5024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/4857-4934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว989  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
 
 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ม.4 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ม.10 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ม.6 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะเทโพ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ บริการประชาชนบูรณาการร่วมกับส่วนราชการระดับ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศเจตจำนงค์ผู้บริหาร [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ์ จากธรรมชาติ

ประตูสู่ห้วยขาแข้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มลพิษทางอากาศ (20 ก.พ. 2563)    อ่าน 10  ตอบ 0  
เสียงตามสาย (19 ก.พ. 2563)    อ่าน 14  ตอบ 1  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 100  ตอบ 0  
 
 
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลลานสัก
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
 
 

     
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-537-300
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10