หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? เว็ปไซต์ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
ชาวลานสัก รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก
ประตูสู่มรดกโลกห้วยขาแข้ง
ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ลานสัก
วัดลานสัก
เทศบาลตำบลลานสัก
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลลานสัก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลลานสักยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป  


 
     
 
 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนา
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลลานสัก
สนองราชดำริโดย เทศบาลตำบลลานสัก
 
 
   
   
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566 ) [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 68  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563 ) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 124  
 
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยเเพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด4/2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ฯ  [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
การมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่รับ-ส่งหนังสือผ่าน E-mail [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 113 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 127 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
แนวทางเปิดการศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสาถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 82 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2563 - 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีของอปท. (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 116 
ขอประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยวงานของรัฐ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้เเละรับรองแนวเขตที่ดิน [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 92 
 
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 319 
อบต.เนินแจง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินแจง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งปร [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ สำรวจคันกันน้ำที่ถูกน้ำกัดเซาะไหลเข้าท่วมพื้นที่ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ สำรวจคันกันน้ำเนื่องจากน้ำท่วมในพื้นที่ ทำให้น้ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ สำรวจคันกันน้ำที่ถูกน้ำกัดเซาะไหลเข้าท่วมพื้นที [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เจ้าวัด ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด เรื่อง บัญชีรายชื [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เจ้าวัด ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด เรื่อง บัญชีรายชื [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เจ้าวัด ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด เรื่อง บัญชีรายชื [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ เป็นตัวแทนสมาคมคนตาบอดประชาคมไทย มอบถุงยังชีพให้ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เจ้าวัด ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด เรื่อง บัญชีรายชื [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เจ้าวัด ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด เรื่อง บัญชีรายชื [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เจ้าวัด ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด เรื่อง บัญชีรายชื [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 ผัก นานาชนิด ปลอดสารพิษ 100%

ประตูสู่ห้วยขาแข้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบพระคุณท่านนายอำเภอค่ะที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อ (20 ต.ค. 2564)    อ่าน 17  ตอบ 1  
ตามหาพ่อค่ะ (27 ก.ย. 2564)    อ่าน 872  ตอบ 4  
สอบถามเขตพื้นที่ในการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยฯ (24 พ.ค. 2564)    อ่าน 154  ตอบ 1  
 
 
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลลานสัก
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
   
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-537-300
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.ลานสัก

facebook
ทต.ลานสัก
ทต.ลานสัก