หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ท่านสามารถกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เทศบาลตำบลลานสัก ได้ที่ Link https://drive.google.com/open?id=1JjxDXwiSMrYjTQ4iGXa1-mKf3HcBh4j5
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
ชาวลานสัก รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก
ประตูสู่มรดกโลกห้วยขาแข้ง
ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ลานสัก
วัดลานสัก
เทศบาลตำบลลานสัก
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลลานสัก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลลานสักยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป  


 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
เเนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ (ด่วนที่สุด) [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 187 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ งวดที่ 1 (ด่วนที่สุด) [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 249 
การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) [ 1 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 324 
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 2069 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 175 
แบบรายงานสรุปข้อมูลรายชื่อผู้สำรวจทักษะดิจิทัลด้วยตนเอง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครกงารน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 76 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามเเนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน ฯ(ด่วนที่สุด) [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 114 
หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครเเละเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตาม พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 87 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนเมษายน 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 99 
โปรแกรม Cucem-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 373 
 
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 27 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
 
 
อบต.น้ำซึม โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด [ 30 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌ 1870 อุทัยธานี โ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.เมืองการุ้ง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองการุ้ง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อส [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ทัพหลวง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ทัพหลวง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสระ ประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองการุ้ง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อส [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)จำนวน 6 ร [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสระ แจกหน้ากากผ้าให้ผู้พิการจำนวน 15 ราย [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานช่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกลางดง แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ์ จากธรรมชาติ

ประตูสู่ห้วยขาแข้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มลพิษทางอากาศ (20 ก.พ. 2563)    อ่าน 19  ตอบ 0  
เสียงตามสาย (19 ก.พ. 2563)    อ่าน 25  ตอบ 1  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 119  ตอบ 0  
 
 
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลลานสัก
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
 
 

     
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-537-300
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10