หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? เว็ปไซต์ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
ชาวลานสัก รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก
ประตูสู่มรดกโลกห้วยขาแข้ง
ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ลานสัก
วัดลานสัก
เทศบาลตำบลลานสัก
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลลานสัก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลลานสักยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป  


 
     
 
 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนา
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลลานสัก
สนองราชดำริโดย เทศบาลตำบลลานสัก
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566 ) [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 159  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563 ) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 179  
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนฯ สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ งวด 1 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 52 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 95 
 
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6050-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
 
 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นท [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทองหลาง กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งนางาม โครงการค่ายยุวชน คนคุณธรรม “ความดีทำได้ ด้วยใจเรา” ณ โรงเร [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทุ่งนาง [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขฤทัย นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขฤทัย นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงพื้ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการวางท่อระบายนเ้ำหมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 10 บ้านเกษตรพัฒนา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองขาหย่าง เก็บขยะอันตรายตามชุมชน ตามมาตราการโควิด 19 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองขาหย่าง นางสาวอาทิตรา ศรีขำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง เข้าร่วมประชุม ฯ จ.ระยอง [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.อุทัยธานี [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เกาะเทโพ เชิญชวนบริจาดโลหิตในโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 ผัก นานาชนิด ปลอดสารพิษ 100%

ประตูสู่ห้วยขาแข้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบพระคุณท่านนายอำเภอค่ะที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อ (22 ธ.ค. 2564)    อ่าน 187  ตอบ 2  
ตามหาพ่อค่ะ (27 ก.ย. 2564)    อ่าน 1061  ตอบ 4  
สอบถามเขตพื้นที่ในการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยฯ (24 พ.ค. 2564)    อ่าน 311  ตอบ 1  
 
 
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลลานสัก
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
   
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-537-300
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.ลานสัก

facebook
ทต.ลานสัก
ทต.ลานสัก