หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ท่านสามารถกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เทศบาลตำบลลานสัก ได้ที่ Link https://drive.google.com/open?id=1JjxDXwiSMrYjTQ4iGXa1-mKf3HcBh4j5
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
ชาวลานสัก รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก
วิสัยทัศน์ ทต.ลานสัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก
ประตูสู่มรดกโลกห้วยขาแข้ง
ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ลานสัก
วัดลานสัก
เทศบาลตำบลลานสัก
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลลานสัก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลลานสักยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป  


 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563 ) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 95 
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 190 
ขอส่งประกาศคระกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน่ท้องถิ่นฯ ปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 140 
เเนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีเเละการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด [ 31 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 148 
แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS ผ่าน QR Payment (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 174 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 193 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 3748 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 377 
แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)ภาคเรียนที่ 1/2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
สรุปผลการคัดเลือกคณะอณุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯระดับเขตพื้นที่(อคม.)ในสัดส่วนต่างๆ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX300)เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form (ด่วนที่สุด) [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
หนังสือขอบพระคุณของเยาวชนในความอุปการะ [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 66 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15990-16065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/15986-15989 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.02/ว2839  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2837  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2835  [ 16 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15849-15913 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2824  [ 15 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803.3/ว2823  [ 15 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15374-15449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2812 [แบบรายงาน]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 สน.คท. มท 0808.3/ว2808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2809 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.4/ว2810  [ 14 ก.ย. 2563 ]
ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
 
 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับหนูๆตัวน้อย 2- 5 ขวบ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา [ 19 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ทัพทัน เปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการ TO BE NUMBER ต้านยาเสพติดแ [ 19 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.หาดทนง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.หาดทนง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร (Senior Complex) ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.ทองหลาง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในเขต อบต.ทองหลาง ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.เขาบางแกรก การจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ทองหลาง โครงการปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81- [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านไร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองสรวง โครงการอบรมพัฒนาแกนนำโครงการอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.สว่างอารมณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ์ จากธรรมชาติ

ประตูสู่ห้วยขาแข้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มลพิษทางอากาศ (20 ก.พ. 2563)    อ่าน 42  ตอบ 0  
เสียงตามสาย (19 ก.พ. 2563)    อ่าน 45  ตอบ 1  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 145  ตอบ 0  
 
 
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลลานสัก
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
 
 

     
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-537-300
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10