หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 


นายธนกฤต ชัยภิวัฒน์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลลานสัก


นางแก้วใจ สารสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวอรญา อำไพรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางเลิศลักษณ์ อินโพธิ์
จพง.ธุรการ ชำนาญงาน


นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข
จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายภควัต เกตุวีระพงศ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวรังสิญา ขวัญเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางวันเพ็ญ ศุภวาร
เจ้าพนักงานทะเบียนราษฎร


นายสมศักดิ์ สุทธาธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ