หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร

การสร้างและบูรณะสาธารณูปการ และไฟฟ้า

พัฒนาระบบจราจร
 
 
   

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดกโลก
ห้วยขาแข้ง

กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
   

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
   

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาทุนทางสังคม

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
   

การพัฒนาสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคคลากร

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการดำเนินการเมืองน่าอยู่

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย