หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ท่านสามารถกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เทศบาลตำบลลานสัก ได้ที่ Link https://drive.google.com/open?id=1JjxDXwiSMrYjTQ4iGXa1-mKf3HcBh4j5
 
 
   
   
 
 
 
 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร

การสร้างและบูรณะสาธารณูปการ และไฟฟ้า

พัฒนาระบบจราจร
 
 
   

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดกโลก
ห้วยขาแข้ง

กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
   

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
   

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาทุนทางสังคม

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
   

การพัฒนาสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคคลากร

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการดำเนินการเมืองน่าอยู่

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-537-300
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10